ÚvodObchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti VIPERA, s.r.o., IČO: 45 916 641, so sídlom: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 53736/L (ďalej len „Predávajúci“)

 

I. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.vipera.sk (ďalej len „tovar“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). Tieto VOP vytvárajú pravidlá pre realizáciu kúpy a predaja tovaru a platia na území Slovenskej republiky, Českej republiky a ostatných členských štátov EÚ.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.vipera.sk.
 3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 4. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
II. Definícia pojmov
 1. Predávajúci: VIPERA, s. r. o., IČO: 45 916 641, so sídlom: Tatranská 10/3110, 010 08 Žilina.
 2. Kupujúci: Osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.vipera.sk.
 3. Elektronická objednávka: Odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na www.vipera.sk a celková cena tohto tovaru vrátane dopravy, spracovaná systémom elektronického obchodu.
 4. Zmluvné strany: Predávajúci a Kupujúci. 
III. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy
 1. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Potvrdením súhlasu so VOP v objednávke sa elektronická objednávka stáva záväznou.
 2. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného súhlasu Kupujúceho so VOP v objednávke. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky Kupujúci bezodkladne kontaktuje Predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu obchod@vipera.sk a upovedomí ho o vzniknutej nezrovnalosti.
 3. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  a) Identifikácia Kupujúceho, t. j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
  b) Názov objednávaného tovaru s určením farebnej zloženia podľa katalógu;
  c) Množstvo objednávaného tovaru;
  d) Celková cena tovaru, ktorá je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru na internetovej stránke Predávajúceho www.vipera.sk. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak;
  e) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 4. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho mailom alebo telefonicky a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
IV. Storno objednávky
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  a) V prípade objednávky na dobierku doručenú kuriérom, ak objednávku nebolo možné doručiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, zle uvedená adresa doručenia, neodpovedá na e-maily atď.)
  b) Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
V. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia tovaru na adresu Predávajúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci v plnej výške. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša Predávajúci iba v tom prípade, ak tovar nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a mal vady.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
VI. Platobné podmienky
 1. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť za tovar celkovú cenu vyplývajúcu z elektronickej objednávky (vrátane nákladov na dopravu), ktorá bola zaslaná na mail Kupujúceho.
 2. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU:
  Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar (vrátane dopravy) uvedenú v elektronickej objednávke priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru;
  b) PLATBA VOPRED:
  Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou až po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedenej v elektronickej objednávke v prospech účtu Predávajúceho: 2626859166/1100. Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.
VII. Dodacie podmienky
 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 21 pracovných dní odo dňa uskutočnenia záväznej objednávky Kupujúcim (pri spôsobe platby na dobierku) prípadne odo dňa uhradenia celkovej sumy elektronickej faktúry v prospech účtu Predávajúceho (pri spôsobe platby prevodom na účet). Dodacia doba sa obvykle pohybuje v rozmedzí od 7 - 14 pracovných dní.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v Objednávkovom formulári. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 4. Kupujúcemu je na ním uvedený mail zaslaná zálohová faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný doklad.
 5. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Pri viditeľnom poškodení obalu tovaru, tovar nepreberajte! Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca, nie Predávajúci. V prípade poškodenia tovaru je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu a vrátenie poškodeného tovaru tak nebude Predajcom akceptované.
 6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho.
 7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky, ČR a členských štátoch EÚ. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia (e-mailom) si ceny za prepravné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

VIII. Záručná doba a vady tovaru a služieb
 1. Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s inštrukciami vzťahujúcimi sa k tovaru.
 2. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy k vade došlo neodbornou manipuláciou, mechanickým poškodením, opotrebením alebo zásahom tretej osoby.
 3. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 4. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho na internetovej stránke www.vipera.sk, ktorý je úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

IX. Ochrana osobných údajov
 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, sprostredkovateľov Predávajúceho (kuriérska služba), aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na www.vipera.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej alebo e-mailovej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Kupujúci splnomocňuje.
X. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci je oprávnený meniť VOP jednostranne, pričom každá zmena VOP nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre obidve Zmluvné strany dňom uverejnenia nového znenia VOP na internetovej stránke www.vipera.sk. Nové, aktuálne znenie VOP sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci prehlasuje, že bol s VOP oboznámený a súhlasí s ich prípadnými zmenami zo strany Predávajúceho.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe kúpnej zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Kúpnej zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 4. Potvrdením validačného linku zaslaného na mail Kupujúceho sa Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

  VIPERA, s. r. o., v Žiline, dňa: 10. 12. 2010
 Komfortný, polohovateľný sedací vak.

Sedací vak Stripes DG78

132,00 € s DPH
110,00 € bez DPH
 Komfortný sedací vak na sedenie aj ležanie.

Sedací vak Stripes DG80

132,00 € s DPH
110,00 € bez DPH
 Polohovateľný sedací vak s retro vzorom do obývačky či študentskej izby.

Sedací vak Stripes DG79

132,00 € s DPH
110,00 € bez DPH
 Odolné skladacie lehátko s trojstupňovým polohovacím systémom na záhradu, terasu, balkón či na pláž.

Jednofarebné skladacie lehátka

29,99 € s DPH
24,99 € bez DPH
 Metrážny predaj pevného, odolného polyesteru so vzorom trojuholníky.

Metráž vzorovaný polyester trojuholníky

14,99 € s DPH
12,49 € bez DPH